2022 - Allmenne kjøpsvilkår for bedriftskunder

Anvendelsesområde

Biztek sine Allmenne kjøpsvilkår for bedrifter gjelder for levering av produkter og tjenester.

Priser

De til enhver tid gjeldende priser er tilgjengelige i nettbutikken, og oppdateres fortløpende. Priser er angitt i NOK eksklusive merverdiavgift. Fraktkostnader kommer i tillegg. Biztek forbeholder seg retten til å endre priser uten forvarsel. Fraktkostnader tilkommer samtlige leveranser

Betalingsvilkår og sikkerhet

Betaling gjøres ved bruk av faktura. Betaling kan også skje gjennom leasing samarbeidspartnere. Biztek forbeholder seg retten til å gjøre en kredittsjekk.

Betaling skal skje innen 14 dager til BIZTEKs bankkonto i henhold til faktura, hvis annet ikke er avtalt. Dersom kunden ikke betaler innen avtalt tid skal BIZTEK ha rett til å kreve forsinkelsesrente på forfalt beløp i henhold til Lov nr. 100 av 17. desember 1976 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven), samt betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften.

Melding om feil i en faktura fra Biztek (reklamasjon) må være Biztek i hende innen fakturaens forfallsdato. Dersom reklamasjon ikke er skjedd i tide kan ikke feilen gjøres gjeldende overfor Biztek.

Produktene forblir Biztek sin eiendom frem til Biztek har mottatt full betaling.

Dersom det finnes rimelig tvil vedrørende kundens betalingsevne, har Biztek rett til å fastsette kortere betalingstid, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidige leveranser.

Bestilling og ordrebekreftelse

Ved å gjennomføre et kjøp hos Biztek aksepterer kunden disse Allmenne kjøpsvilkår. Gjennom aksept av vilkårene binder kunden seg til å følge disse i sin helhet. En bindende avtale mellom partene inngås først ved utsendelse av ordrebekreftelse.

Leveranse

Biztek har ikke ansvaret for forsinkelser forårsaket av transportør eller andre omstendigheter hos distributør\produsent.

Retur

Retur kan aksepteres forutsatt at det er en vare under ordinært sortiment, og at det gjøres innen syv (7) dager fra utsendelse. Ved retur skal produktet være ubrukt og returneres i ubrutt originalforpakning uten synlige merker samt andre skader. Ved ønske om retur skal kunden kontakte Biztek, og avtale dette. Kunden er ansvarlig for frakt- og eventuell returavgift.

Reklamasjon

kunden er ansvarlig for å undersøke det leverte produktet. Reklamasjonskrav ift produktene/leveransen må framlegges Biztek umiddelbart etter at feilen er oppdaget, og senest fjorten (14) dager fra fakturadato.

Reklamasjon gjøres ved å kontakte Biztek, for deretter få en aksept og videre instruks på reklamasjon.

Ved mottak av produktene skal kunden undersøke produktene som er levert for transportskader. Disse skal rapporteres til transportøren og Biztek så raskt som mulig.

Garanti

Garanti gis av produktenes respektive produsenter. Biztek gir ingen garanti som går ut over det som følger av produsentenes garantibetingelser.

Ansvar

Dersom det foreligger mangel som Biztek svarer for, forplikter Biztek seg til, etter eget valg, å avhjelpe mangelen gjennom reparasjon, omlevering eller tilbakebetaling av kjøpesummen. Biztek forbeholder seg retten til å henvise kunden direkte til de respektive produsenter eller deres serviceverksted for reparasjon av mangel. Videre rettigheter kan følge av de respektive produsentenes egne garantier rettet mot sluttkunden.

Bizteks totale erstatningsansvar ovenfor Kunde (herunder ansvar for handlinger eller forsømmelse fra Biztek ansatte, representanter eller underleverandører, samt ansvar relatert til prisavslag, omlevering eller lignende) er begrenset til det beløp Kunden har betalt for de relevante Produktene.

Bistand og support

For teknisk support og brukerstøtte forbeholder Biztek seg rett til å henvise kunden til de respektive produsentene av aktuelt produkt.

Software og tjenester

All software som finnes tilgengelig på Biztek sin nettbutikk er opphavsrettslig beskyttede verk fra de respektive produsenter. Ved kjøp av programvare gjelder den respektive produsent sine vilkår. Ved kjøp av skytjenester henviser Biztek til de respektive rettighetshaveres vilkår.

Ansvarsfraskrivelse

Streiker, lockouts, krig, brann, flom, strømbrudd, ulykker eller andre forhold som ligger utenfor BIZTEKs kontroll og som anses som force majeure, samt hendelser som BIZTEK ikke kan kontrollere og som forhindrer, forsinker eller vanskeliggjør leveranse, gir BIZTEK rett til rimelig forlengelse av frister eller til å helt suspendere leveransen, uten å pådra seg ansvar ovenfor Kunden.

For å unngå tvil inkluderer ansvarsfraskrivelsen covid-19-pandemien og påfølgende konsekvenser som påvirker leverandørene til Biztek eller deres underleverandørers evne til å levere eller levere til avtalt pris eller tid.

Annet

Informasjon og priser angis med forbehold for trykk- og skrivefeil, unøyaktigheter eller feilinformasjon utenfor Biztek sin rådighet.

Biztek forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Allmenne kjøpsvilkår.